Alege limba:

  in  

Paleta de culori albastru culori

Paleta de culori albastru nuanta culori albastru culoare
Exemple: albastru [ HTML, HEX, RGB, CYMK ]
{ +/- saturatie, stralucire, luminozitate }
 • #2b00ff
  rgb(43,0,255)
 • #320cf2
  rgb(50,12,242)
 • #3917e6
  rgb(57,23,230)
 • #401aff
  rgb(64,26,255)
 • #3f21d9
  rgb(63,33,217)
 • #4724f2
  rgb(71,36,242)
 • #5b3df2
  rgb(91,61,242)
 • #280abf
  rgb(40,10,191)
 • #4c30d9
  rgb(76,48,217)
 • #4429cc
  rgb(68,41,204)
 • #0000ff
  rgb(0,0,255)
 • #0c0cf2
  rgb(12,12,242)
 • #1717e6
  rgb(23,23,230)
 • #1a1aff
  rgb(26,26,255)
 • #2121d9
  rgb(33,33,217)
 • #2424f2
  rgb(36,36,242)
 • #3d3df2
  rgb(61,61,242)
 • #0a0abf
  rgb(10,10,191)
 • #3030d9
  rgb(48,48,217)
 • #2929cc
  rgb(41,41,204)
 • #002bff
  rgb(0,43,255)
 • #0c32f2
  rgb(12,50,242)
 • #1739e6
  rgb(23,57,230)
 • #1a40ff
  rgb(26,64,255)
 • #213fd9
  rgb(33,63,217)
 • #2447f2
  rgb(36,71,242)
 • #3d5bf2
  rgb(61,91,242)
 • #0a28bf
  rgb(10,40,191)
 • #304cd9
  rgb(48,76,217)
 • #2944cc
  rgb(41,68,204)
 • #0055ff
  rgb(0,85,255)
 • #0c59f2
  rgb(12,89,242)
 • #175ce6
  rgb(23,92,230)
 • #1a66ff
  rgb(26,102,255)
 • #215ed9
  rgb(33,94,217)
 • #2469f2
  rgb(36,105,242)
 • #3d79f2
  rgb(61,121,242)
 • #0a46bf
  rgb(10,70,191)
 • #3068d9
  rgb(48,104,217)
 • #295fcc
  rgb(41,95,204)
 • #0080ff
  rgb(0,128,255)
 • #0c7ff2
  rgb(12,127,242)
 • #177ee6
  rgb(23,126,230)
 • #1a8cff
  rgb(26,140,255)
 • #217dd9
  rgb(33,125,217)
 • #248bf2
  rgb(36,139,242)
 • #3d97f2
  rgb(61,151,242)
 • #0a64bf
  rgb(10,100,191)
 • #3084d9
  rgb(48,132,217)
 • #297acc
  rgb(41,122,204)
 • #00aaff
  rgb(0,170,255)
 • #0ca6f2
  rgb(12,166,242)
 • #17a1e6
  rgb(23,161,230)
 • #1ab3ff
  rgb(26,179,255)
 • #219bd9
  rgb(33,155,217)
 • #24aef2
  rgb(36,174,242)
 • #3db6f2
  rgb(61,182,242)
 • #0a83bf
  rgb(10,131,191)
 • #30a0d9
  rgb(48,160,217)
 • #2996cc
  rgb(41,150,204)
 • #00d5ff
  rgb(0,213,255)
 • #0cccf2
  rgb(12,204,242)
 • #17c3e6
  rgb(23,195,230)
 • #1ad9ff
  rgb(26,217,255)
 • #21bad9
  rgb(33,186,217)
 • #24d0f2
  rgb(36,208,242)
 • #3dd4f2
  rgb(61,212,242)
 • #0aa1bf
  rgb(10,161,191)
 • #30bdd9
  rgb(48,189,217)
 • #29b1cc
  rgb(41,177,204)
 • #00eaff
  rgb(0,234,255)
 • #0cdff2
  rgb(12,223,242)
 • #17d4e6
  rgb(23,212,230)
 • #1aecff
  rgb(26,236,255)
 • #21c9d9
  rgb(33,201,217)
 • #24e1f2
  rgb(36,225,242)
 • #3de3f2
  rgb(61,227,242)
 • #0ab0bf
  rgb(10,176,191)
 • #30cbd9
  rgb(48,203,217)
 • #29becc
  rgb(41,190,204)