:
logo qtransform

  kepada  Penukaran aktiviti katalitik

mol/s
ckat
μkat
mol/min
dakat
Gkat
kkat


Mkat
mkat
dkat
hkat
kat
U enz

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolAktiviti katalitik: simbol dan singkatan